Algemene Voorwaarden Artiflex B.V.

Algemene Voorwaarden
ARTIFLEX B.V.
KVK NUMMER: 24374844 TE ROTTERDAM

INHOUD
Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Definities
Artikel 3: Offertes
Artikel 4: Werving en Selectie/Recruitment
Artikel 5: Inschrijving en totstandkoming opdracht
Artikel 6: Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid ARTIFLEX
Artikel 7: Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 8: Duur van de opdracht
Artikel 9: Einde opdracht van rechtswege
Artikel 10: Beëindiging opdracht door opzegging van de opdrachtgever
Artikel 11: Beëindiging van de opdracht door ARTIFLEX
Artikel 12: Terbeschikkingstelling
Artikel 13: Vergunningen/documenten
Artikel 14: Gegevensverstrekking
Artikel 15: Uren registratie
Artikel 16: Verplichtingen van opdrachtgever t.a.v. zieke werknemers
Artikel 17: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding
Artikel 18: Verbod doorplaatsing/doorlening
Artikel 19: Zorgplicht/arbeidsveiligheid
Artikel 20: Geen tewerkstelling buitenland
Artikel 21: Uurloon en vergoeding
Artikel 22: Aanpassing van het opdrachtgeverstarief
Artikel 23: (Minimum) Honorarium/Facturering
Artikel 24: Honorarium ondanks einde terbeschikkingstelling
Artikel 25: Betalingsvoorwaarden
Artikel 26: Automatische incasso
Artikel 27: Opschortingsrechten
Artikel 28: Overmacht
Artikel 29: Auteursrechten
Artikel 30: Geheimhouding
Artikel 31: Geschillen/Toepasselijk recht/Wijzigingen

Artikel 1: Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ARTIFLEX B.V.
(nader te noemen ARTIFLEX).

b) Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor
zover ARTIFLEX die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

c) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

d) Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de
Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

e) De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door
bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon (in dit geval Artiflex B.V.) die in het kader van de uitoefening van beroep
of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
deze inlener;

b) Uitzendovereenkomst: de arbeids-(uitzend)overeenkomst tussen ARTIFLEX en de werknemer, waarbij de werknemer door
ARTIFLEX in het kader van de uitoefening van het bedrijf ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens
door die opdrachtgever(s) aan ARTIFLEX verstrekte opdracht (uitzend)arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die
opdrachtgever(s).

c) Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming werkzaamheden verricht of
gaat verrichten ten behoeve van een inlener; hierna te noemen Werknemer.

d) Opdrachtgever: de opdrachtgever als bedoeld sub b).

e) Aspirant opdrachtgever: is waarbij een uitzendkracht/werknemer is voorgesteld door ARTIFLEX aan de aspirant
opdrachtgever.

f) Inschrijving: het verzoek van de opdrachtgever aan ARTIFLEX om in voorkomend geval opdrachten op een bepaalde wijze
uit te voeren.

g) Opdrachtgeverstarief: het bedrag inclusief b.t.w., dat ARTIFLEX aan de opdrachtgever factureert op basis van het
opdrachtgeverstarief en het aantal uren waarvoor de werknemer aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld,
eventueel vermeerderd met de aan de opdrachtgever in rekening te brengen onkosten van de werknemer.

h) Opdracht: de overeenkomst tussen ARTIFLEX en de opdrachtgever op grond waarvan een werknemer door ARTIFLEX aan
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.

i) Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging door ARTIFLEX van de opdracht aan de opdrachtgever.

j) Uren registratie: het document waarin de door de werknemer in enige week gewerkte uren, alsmede de eventueel door
hem gemaakte onkosten zijn vastgelegd.

k) Digitale uren registratie: het door ARTIFLEX in stand gehouden informatiesysteem, waarin de opdrachtgever en de
werknemer informatie omtrent gewerkte uren en onkosten registreren.

l) ABU-CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, overeengekomen met de Algemene Bond
Uitzendondernemingen(ABU), hierna te noemen CAO voor Uitzendkrachten

Artikel 3: Offertes
Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van ARTIFLEX zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een
individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4: Werving en Selectie/Recruitment
ARTIFLEX is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van
opdrachtgever.

Artikel 5: Inschrijving en totstandkoming opdracht
a) De opdrachtgever staat toe dat ARTIFLEX zijn gegevens mag gebruiken voor een correcte en juiste verwerking van
de opdracht. Door zich in te schrijven bij ARTIFLEX geeft opdrachtgever ARTIFLEX toestemming alle geregistreerde
contactpersonen binnen de opdrachtgever email nieuwsbrieven te verstrekken tot het moment van schriftelijke afmelding.

b) Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat ARTIFLEX een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht aanvaardt.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de opdracht uitsluitend geacht worden te zijn aanvaard, als ARTIFLEX een
opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

c) De opdrachtbevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever schriftelijk en
binnen 5 dagen na verzending tegen de opdrachtbevestiging reclameert. De opdrachtgever geeft zijn recht om tegen de
opdrachtbevestiging te reclameren prijs zodra hij de werknemer tot de arbeid toelaat.

d) Het toezenden van een opdracht aan ARTIFLEX wordt aangemerkt als een verzoek aan ARTIFLEX om de omschreven
opdracht te aanvaarden. ARTIFLEX is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen.

e) De opdrachtgever conformeert zich dat alle gegevens van zijn onderneming digitaal (“Cloud”) door ARTIFLEX worden
opgeslagen, met een minimum termijn van de wettelijke bewaarplicht.

Artikel 6: Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid ARTIFLEX
a) ARTIFLEX is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg
is van een aan ARTIFLEX verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst.

b) Onverminderd het bepaalde in lid a) is ARTIFLEX niet aansprakelijk voor:
• Schade ten gevolge van het handelen van de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden, ongeacht of aan
de werknemer ter zake een verwijt te maken valt;
• Schade ten gevolge van het feit dat de werknemer in strijd met enig voor hem geldend relatie- of concurrentiebeding
werkzaamheden uitvoert bij de opdrachtgever;
• Indirecte dan wel directe schade door eenzijdig opzegging van de uitzendovereenkomst door de werknemer;
• Ten gevolge van handelen van ARTIFLEX of door ARTIFLEX ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van opzet of
grove schuld;
• Schade die ontstaan is door handelen van een werknemer op een moment gelegen voor totstandkoming van de
opdracht;
• Indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere gevolgschade;
• Schade die de maximale uitkering te boven gaat, die de assuradeur van ARTIFLEX verstrekt inzake de aansprakelijkheid
van ARTIFLEX. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt is iedere aansprakelijkheid van ARTIFLEX beperkt tot a) een bedrag van in totaal € 15.000,– of b) tot
het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door ARTIFLEX aan opdrachtgever verzonden facturen, die
betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

c) De opdrachtgever vrijwaart ARTIFLEX indien zij ten opzichte van een derde aansprakelijk is voor de hiervoor sub 6 a) en 6 b)
bedoelde schade, dan wel de werknemer na voldoening van de schade aan de derde deze op ARTIFLEX kan verhalen. Deze
vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde doch ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand.

Artikel 7: Aansprakelijkheid opdrachtgever
a) De opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens ARTIFLEX aansprakelijk voor alle
schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen op grond van de opdracht en dan wel deze Algemene
Voorwaarden. Onder deze schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
• de kosten van extra salaris voor de betrokken werknemers, inclusief eventuele wettelijke verhogingen;
• de kosten voortvloeiende uit door UWV, dan wel andere overheidsorganen, opgelegde sancties/boetes;
• de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand in en buiten rechte die ARTIFLEX moet maken ter verkrijging van de
schadevergoeding van de opdrachtgever, evenals de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand die ARTIFLEX moet
maken om zich te verweren tegen de vordering van de derde.
• Eventuele sancties/boetes en kosten bij grensoverschrijdende werkzaamheden.

b) Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel -zo nodig aanvullend- ten aanzien van onderwerpen waarbij de
schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen
waarbij dat niet het geval is.

c) Voor zover de schending van de verplichtingen door de opdrachtgever ertoe leiden dat ARTIFLEX wordt aangesproken op
door derden geleden schade, zal de opdrachtgever ARTIFLEX daarvan vrijwaren, inclusief de daadwerkelijke kosten van
juridische bijstand.

d) Het in dit artikel gestelde laat onverlet het recht van ARTIFLEX eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te
stellen, waaronder vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.

Artikel 8: Duur van de opdracht
a) De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

b) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de opdracht gelijk aan de duur van de uitzendovereenkomst die
ARTIFLEX krachtens de opdracht met de werknemer is aangegaan.

Artikel 9: Einde opdracht van rechtswege
Voor zover de opdracht niet op een andere wijze eerder eindigt, eindigt de opdracht in ieder geval van rechtswege op het
moment dat uitzendovereenkomst tussen ARTIFLEX en de werknemer eindigt.

Artikel 10: Beëindiging opdracht door opzegging van de opdrachtgever
a) De opzegging van de opdracht geschiedt te allen tijde schriftelijk. De feitelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling
door de opdrachtgever wordt niet als opzegging aangemerkt.

b) Het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen met ingang van een bepaalde
dag, impliceert de opzegging van de opdracht tegen diezelfde dag.

c) De bewijslast van tijdige opzegging ligt bij opdrachtgever.

d) Indien op verzoek van de opdrachtgever met de ter beschikking gestelde werknemer een proeftijd is overeengekomen, kan
de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, voor zover deze opzegging niet later plaatsvindt dan de
dag voorafgaande aan de dag waarop de proeftijd verstrijkt.

e) Indien, ter uitvoering van een opdracht, met een werknemer:
1. een uitzendovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke
ingang doen eindigen door het beëindigen van de ter beschikkingstelling van de werknemer. Voor zover ARTIFLEX jegens de
werknemer de in artikel 15, tweede lid, van de CAO voor Uitzendkrachte, bedoelde aanzegtermijn dient te hanteren, neemt
de opdrachtgever een opzegtermijn in acht gelijk aan de genoemde aanzegtermijn;
2. een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegtermijn is overeengekomen, kan de
opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van de betreffende uitzendovereenkomst;
3. een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen kan de
opdrachtgever de opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop ARTIFLEX de uitzendovereenkomst door
opzegging rechtsgeldig kan doen eindigen;
4. een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht slechts opzeggen
tegen de eerste dag waarop ARTIFLEX de uitzendovereenkomst door opzegging rechtsgeldig kan doen eindigen.

f) Indien de opdrachtgever de in het vorige lid vermelde opzegtermijnen niet in acht neemt, wordt hij een direct opeisbare
vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd
zou zijn geweest over de periode waarin de opdracht zou hebben voortgeduurd indien de opzegging zou hebben
plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid. Voor zover de omvang van het honorarium over deze
periode niet voorzienbaar is, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het gemiddelde gefactureerde honorarium
over de voorafgaande 13 weken. De betaling van de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van ARTIFLEX op grond
van het bepaalde in lid g) of anderszins aanvullende schadevergoeding te vorderen, voor zover de schade van ARTIFLEX ten
gevolge van de onregelmatige opzegging de hiervoor bedoelde vergoeding te boven gaat.

g) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever, in geval op diens verzoek een uitzendovereenkomst
als bedoeld in e) onder 3 en 4 is aangegaan en de opdracht (tussentijds) wordt opgezegd, een vergoeding verschuldigd
die tenminste gelijk is aan uit de daadwerkelijke kosten van de beëindiging van het dienstverband met de betrokken
werknemer of, (naar keuze van ARTIFLEX), de kosten die gemoeid zijn met het inzetten van de werknemer tegen een lager
salaris elders.

h) Het bepaalde in lid f) en g) is niet van toepassing indien met ARTIFLEX schriftelijk is overeengekomen dat er geen
afnamegarantie van toepassing is.

Artikel 11: Beëindiging van de opdracht door ARTIFLEX
a) De opdracht en de daaruit voortvloeiende terbeschikkingstelling eindigt onverwijld wegens ontbinding, te rekenen vanaf
het tijdstip dat ARTIFLEX de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
1. de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de betreffende opdracht of enig andere opdracht of
verplichting jegens ARTIFLEX;
2. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard ofwel aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend
ofwel de opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (de WSNP)

b) Indien ARTIFLEX de onverwijlde ontbinding van de opdracht inroept, laat dit onverlet het recht van ARTIFLEX om volledige
schadevergoeding inclusief alle kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vorderen van
de opdrachtgever. Daarvoor geldt een minimumbedrag ter grootte van de vergoeding als bedoeld in artikel 10 f) en/of
10 g) waarbij als dag waarop ARTIFLEX beroep doet op de ontbinding heeft te gelden als de dag van opzegging door de
opdrachtgever. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van ARTIFLEX onmiddellijk opeisbaar zijn.

c) Het recht van ARTIFLEX om zich op de onverwijlde ontbinding te beroepen, laat onverlet het recht van ARTIFLEX de
opdracht tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen, dan wel zich op enig andere wettelijke bepaling te
beroepen die tot beëindiging van de opdracht en/of de terbeschikkingstelling lijdt.

Artikel 12: Terbeschikkingstelling
a) De terbeschikkingstelling vangt aan op de in de opdrachtbevestiging genoemde datum en eindigt op de dag waarop de
opdracht rechtsgeldig is geëindigd.

b) ARTIFLEX is, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, gerechtigd de
terbeschikkingstelling op een latere datum aan te laten vangen of op te schorten indien:
1. De opdrachtgever bezwaar maakt tegen de opdrachtbevestiging, of:
2. ARTIFLEX niet alle voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke documenten en gegevens beschikt, waartoe onder meer
behoren:
– volledig ingevuld opdrachtformulier;
– kopie identificatiebewijs van de werknemer;
– BSN/sofinummer van de werknemer;
– een schriftelijke uitzendovereenkomst met de werknemer.

c) In geval dat in de uitzendovereenkomst met de werknemer een uitzendbeding is overeengekomen, wordt de
opdrachtgever geacht te hebben verzocht de terbeschikkingstelling met onmiddellijke ingang te laten eindigen vanaf het
moment:
1. Dat de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid zijn arbeid niet meer kan vervullen;
2. of dat ARTIFLEX de opdracht heeft opgezegd of een beroep heeft gedaan op de ontbinding van de opdracht als bedoeld
in art. 11 a).
De opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van ARTIFLEX schriftelijk aan de betrokken werknemers te bevestigen dat
er sprake is van omstandigheden als bedoeld in punt 1 en punt 2 van dit lid.

d) ARTIFLEX schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of
kosten aan de opdrachtgever indien ARTIFLEX, om welke reden dan ook, een werknemer niet (meer), althans niet (meer)
op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan
stellen.

e) ARTIFLEX is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking
gestelde werknemer door een andere werknemer onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het
bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ARTIFLEX, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en
regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts
op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

f) Indien de werknemer wordt vervangen door een andere werknemer zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende
werknemer opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in deze algemene voorwaarden en zal het
opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 13: Vergunningen/documenten
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle vergunningen beschikt die noodzakelijk zijn om de werknemer bij hem te
werk te stellen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle documenten beschikt waarover hij op grond van de wet
dient te beschikken in verband met de tewerkstelling van de werknemer.

Artikel 14: Gegevensverstrekking
a) De opdrachtgever is verplicht aan ARTIFLEX medewerking te verlenen als op grond van wettelijke bepalingen gegevens van
de werknemer wordt opgevraagd.

b) In geval ARTIFLEX met een werknemer, dan wel met derden, een geschil heeft met betrekking tot een terbeschikkingstelling
zal de opdrachtgever, op eerste verzoek van ARTIFLEX, kosteloos alle relevante informatie verstrekken of verklaringen
(doen) afleggen die betrekking heeft op die terbeschikkingstelling.

Artikel 15: Uren registratie
a) Tenzij een ander tijdstip is overeengekomen, ziet de opdrachtgever erop toe dat hij aan ARTIFLEX uiterlijk op dinsdag,
vóór 17:00 uur, alle informatie verstrekt die ARTIFLEX benodigd voor de betaling van het loon (en overige vergoedingen)
aan de werknemer over de voorafgaande week en voor de daaruit voortvloeiende facturering van het honorarium. Deze
informatie omvat de door ARTIFLEX gevraagde gegevens, doch in ieder geval het aantal door de werknemer gewerkte uren,
alsmede de door hem te declareren onkosten.

b) De in lid a genoemde informatie wordt verstrekt door middel van toezending van uren registratie of door het gebruik van
digitale uren registratie. De opdrachtgever blijft gehouden aan ARTIFLEX uren registratie ter beschikking te stellen zolang
niet zowel de opdrachtgever als ook de werknemer in de gelegenheid zijn van digitale uren registratie gebruik te maken.

c) In geval de in lid a) genoemde informatie door middel van uren registratie aan ARTIFLEX terbeschikkingstelling moet
worden gesteld, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat:
• aan ARTIFLEX het origineel van de uren registratie ter beschikking wordt gesteld;
• de uren registratie volledig zijn ingevuld;
• de uren registratie door de opdrachtgever en de werknemer zijn geaccordeerd.

d) Onverminderd het bepaalde in leden b) en c) is ARTIFLEX gerechtigd betalingen aan de werknemer te verrichten en haar
honorarium te factureren op grond van:
• (Kopieën van) de uren registratie, zolang daaruit ten minste het akkoord door de opdrachtgever blijkt;
• Of de gegevens die door de opdrachtgever in de digitale uren registratie zijn ingevoerd, zonder dat de werknemer deze
gegevens heeft geaccordeerd.

e) Bij een verschil tussen een door ARTIFLEX ontvangen uren registratie en het door de opdrachtgever behouden exemplaar,
geldt de door ARTIFLEX ontvangen uren registratie als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens. Bij een verschil
tussen de door ARTIFLEX via digitale uren registratie ontvangen gegevens en een later ontvangen uren registratie, geldt
de door ARTIFLEX via digitale uren registratie ontvangen gestelde gegevens als volledig bewijs van de daarin vervatte
gegevens.

f) Indien de opdrachtgever en de werknemer geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent het door de werknemer
gewerkte aantal uren of de omvang van de door hem in rekening te brengen onkosten, is de opdrachtgever verplicht
ARTIFLEX hierover onverwijld schriftelijk te informeren.

g) Indien de werknemer de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie betwist en de opdrachtgever niet
zijn verplichtingen uit leden a) t/m f) van deze bepaling is nagekomen, is ARTIFLEX, zonder nadere waarschuwing of
ingebrekestelling, gerechtigd het loon van de werknemer uit te betalen op basis van de door de werknemer ter beschikking
gestelde gegevens, dan wel (naar keuze van ARTIFLEX) dat loon te baseren op het gemiddelde van de voorafgaande 13
gewerkte weken. ARTIFLEX is alsdan gerechtigd haar honorarium op basis van het aldus betaalde loon te berekenen.

h) De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om ARTIFLEX de juiste gegevens te verstrekken.

i) Niet nakoming van de in deze bepaling opgenomen voorschriften komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16: Verplichtingen van opdrachtgever t.a.v. zieke werknemers
a) De opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de re-integratie van de werknemer die wegens ziekte
arbeidsongeschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

b) In het kader van de re-integratie van de werknemer is de opdrachtgever in ieder geval gehouden, zolang de opdracht
voortduurt:
• Aan ARTIFLEX, dan wel aan de door ARTIFLEX aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, adequaat informatie te
verschaffen omtrent re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever;
• de werknemer, indien de door ARTIFLEX aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige daartoe mogelijkheden ziet,
toe te laten tot het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van eigen of ander passend werk bij de opdrachtgever;
• medewerking te verlenen aan door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige noodzakelijk geachte re-
integratiemaatregelen. Voor zover van de werkgever een bijdrage in de kosten van deze re-integratie kan worden
gevraagd, draagt de opdrachtgever de betreffende kosten.


Artikel 17: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding

a) Zolang de opdracht niet door rechtsgeldige opzegging is geëindigd, is de opdrachtgever niet toegestaan een rechtstreeks
dienstverband aan te gaan met de werknemer.

b) In geval dat opdrachtgever en de werknemer een rechtstreeks dienstverband willen aangaan in plaats van de
uitzendovereenkomst, zal ARTIFLEX medewerking verlenen aan het tussentijds beëindigen van de opdracht indien en voor
zover:
• De opdrachtgever een, voor beëindiging van de opdracht te betalen, vergoeding betaalt gelijk aan de vergoeding als
bedoeld in artikel 10 f) van deze algemene voorwaarden.

c) Indien de opdrachtgever een uitzendovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding dan wel direct als
indirect met de werknemer aangaat, zonder schriftelijke medewerking van ARTIFLEX (zoals beschreven in sub b), binnen
een periode van 1040 na aanvang van opdracht door de werknemer te werken uren, is de opdrachtgever aan ARTIFLEX
een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laatst
geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken werknemer, vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen uren,
gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin
genoemde periode van 1040 te werken uren.

d) Indien de aspirant opdrachtgever binnen een termijn van 6 maanden na voorstellen werknemer een directe dan wel
indirecte arbeidsverhouding aangaat zonder schriftelijke toestemming van ARTIFLEX, is de aspirant opdrachtgever een
vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief voor de betrokken werknemer, vermenigvuldigd met 1040.

e) Indien de (aspirant-)opdrachtgever en ARTIFLEX nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van
het opdrachtgeverstarief, dan is de (aspirant-) opdrachtgever aan ARTIFLEX terstond, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 7.500,- exclusief b.t.w., onverlet het recht van ARTIFLEX om volledige
schadevergoeding te eisen.

f) Indien de werknemer een arbeidsverhouding aan gaat bij één van de opdrachtgevers van de opdrachtgever dan kan
ARTIFLEX de honorarium conform artikel 17 lid c vorderen.


Artikel 18: Verbod doorplaatsing/doorlening

Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden werknemer ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de
schriftelijke toestemming hiervoor van ARTIFLEX.

Artikel 19: Zorgplicht/arbeidsveiligheid
a) De opdrachtgever zal de werknemer tewerkstellen conform hetgeen bij inschrijving, in de opdracht en in deze algemene
voorwaarden is bepaald.

b) De opdrachtgever zal aan ARTIFLEX en aan de werknemer vóór de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken
met betrekking tot de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats en Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

c) De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met
betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen
werknemers gehouden is. In het bijzonder is de opdrachtgever te allen tijde gehouden aan zijn zorgplicht als bedoeld in
artikel 7:658 BW voldoen.

d) Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties
alsmede ARTIFLEX hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport
wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van
zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen
waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

Artikel 20: Geen tewerkstelling buitenland
Het is de opdrachtgever verboden om een aan hem uitgezonden werknemer buiten Nederland te werk te stellen zonder
dat de opdrachtgever ARTIFLEX daarin uitdrukkelijk gekend heeft en zonder dat de opdrachtgever daarvoor de schriftelijke
toestemming van ARTIFLEX heeft verkregen. Ter verkrijging van toestemming van ARTIFLEX dienen te worden opgegeven
het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De
opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra ARTIFLEX de toestemming aan de
opdrachtgever voor het verrichten door de werknemer van de werkzaamheden buiten Nederland intrekt. Alle voortvloeiende
kosten die hiermee gebonden zijn ten laste van de opdrachtgever conform artikel 7.

Artikel 21: Uurloon en vergoeding
a) Het bruto uurloon van de werknemer wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van de CAO
voor uitzendkrachten of de bij de opdrachtgever geldende CAO (inlenersbeloning).

b) Het bruto uurloon komt tot stand in overleg met de opdrachtgever en wordt gebaseerd op de beloning die in het bedrijf
van de opdrachtgever wordt gegeven of zal worden gegeven aan vast personeel in dezelfde functie en dezelfde leeftijd en
rekening houdend met dezelfde ervaring. Deze procedure wordt ook gevoerd met het vaststellen van de vergoedingen.

c) Op verzoek van ARTIFLEX zal opdrachtgever de te hanteren eigen beloningsregeling per functie schriftelijk aan ARTIFLEX
bevestigen.

d) Wanneer het loonbegrip van de bij de opdrachtgever gevolgde CAO gevolgd wordt geldt dit tevens voor: toeslagen,
vergoedingen, loonsverhogingen, initiële verhogingen en ADV vergoeding.

e) Alle kosten voor ARTIFLEX over het door de werknemer verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag, feestdagen
alsmede alle overige kosten samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door opdrachtgever aan ARTIFLEX
verschuldigd voor zover deze kosten uit hoofde van de CAO van de opdrachtgever of, indien van toepassing, de CAO
voor Uitzendkrachten, aan de werknemer moeten worden betaald. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat
bovenvermelde toeslagen op het door de werknemer verrichte werk van toepassing zijn, zal ARTIFLEX de beloning
corrigeren en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht,
worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan ARTIFLEX verschuldigd. Indien er sprake is van een
verplichting tot het betalen van toeslagen is de opdrachtgever verplicht om ARTIFLEX hiervan onverwijld op de hoogte te
stellen. ARTIFLEX kan wegens overtreden van de op de toeslagen toepasselijke regelgeving nooit door de opdrachtgever
aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever vrijwaart ARTIFLEX voor op bedoelde overtredingen gebaseerde
aanspraken van de werknemer of derden.

f) Indien door enige aan de opdrachtgever toerekenbare oorzaak de uurbeloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/
zijn vastgesteld, is ARTIFLEX gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgevertarief op het
juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig
heeft betaald, waarbij opdrachtgever gehouden is het uit dien hoofde verschuldigde omgaand aan ARTIFLEX te voldoen. Dit
laat onverlet elk recht van ARTIFLEX eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.

g) De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de werknemer. ARTIFLEX kan wegens het
overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden en
opdrachtgever vrijwaart ARTIFLEX voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de werknemer of derden.

h) De opdrachtgever bepaalt bij de inschrijving aan de hand van de functie en CAO afspraken de bruto uurbeloning. ARTIFLEX
kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor een onjuiste uurbeloning.

i) Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt, in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke
lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.


Artikel 22: Aanpassing van het opdrachtgeverstarief

ARTIFLEX is gerechtigd het opdrachtgeverstarief aan te passen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag,
voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenaanpassingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:
• Wijziging van de uurbeloning van de werknemer ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of van
de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van
(de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
• Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten
of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbinden voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de
werknemer in algemene zin;
• Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolg van wijziging van het werkgeversaandeel
betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door ARTIFLEX te betalen premies en pensioenpremies
(daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
• Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen in de sociale lasten en/of
fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor
uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
• Wijziging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de uitzendarbeid voor de werknemer of voor
ARTIFLEX wegens tewerkstelling in het buitenland;
• Verhoging van de operationele kosten welke ARTIFLEX maakt voor het verwerken van de dienstverlening in de ruimste
zin des woord.
Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Artikel 23: (Minimum) Honorarium/Facturering
a) Zolang de opdracht niet is geëindigd en ARTIFLEX gehouden is loon te betalen aan de werknemer, is de opdrachtgever het
daaruit voortvloeiende honorarium aan ARTIFLEX verschuldigd.

b) Indien de werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van arbeid maar door opdrachtgever
niet of minder dan drie uur te werk gesteld wordt, is opdrachtgever het opdrachtgeverstarief, berekend over drie gewerkte
uren, verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens ARTIFLEX.

c) Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week beloopt en de tijdstippen waarop
de arbeid verricht moet worden niet of niet eenduidig zijn vastgelegd of als er geen arbeidsduur is afgesproken, is
opdrachtgever gehouden aan ARTIFLEX per oproep tenminste het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren
te betalen.

d) ARTIFLEX factureert wekelijks aan opdrachtgever. Facturering geschiedt aan de hand van door de opdrachtgever akkoord
bevonden uren registratie.

e) Reclames omtrent facturen moeten binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij ARTIFLEX zijn ingediend.
De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Latere reclames worden niet in
behandeling genomen. In dat geval wordt geacht dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de specificaties van de
betreffende factuur.

Artikel 24: Honorarium ondanks einde terbeschikkingstelling
a) De omstandigheid de werknemer feitelijk geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever kan aan de in
artikel 24 vermelde verplichting tot betaling van honorarium niet afdoen, tenzij:

• Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de opdrachtgever geen honorarium behoeft te betalen zolang de
werknemer feitelijk geen werkzaamheden verricht;
• ARTIFLEX aan de werknemer geen loon verschuldigd is. ARTIFLEX is gerechtigd doorbetaling van het honorarium te
verlangen zolang niet in rechte vaststaat dat geen loon verschuldigd is. Eventueel onverschuldigd betaald honorarium
zal aan de opdrachtgever worden terugbetaald voor zover het daarop betrekking hebben onverschuldigd betaalde
loon van de werknemer kan worden teruggevorderd.

b) Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer
geen honorarium verschuldigd is, wordt de opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd voor zolang de
opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie van de werknemer te voldoen.

c) Het bepaalde in artikel 24 a) is niet van toepassing indien schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat er geen
afnamegarantie van toepassing is.

Artikel 25: Betalingsvoorwaarden
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling, zonder enige korting en/of aftrek welke niet door ARTIFLEX
schriftelijk is toegestaan, door overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur van ARTIFLEX. Betaling via
automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.

b) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn
als fatale termijn geldt.

c) Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van
ARTIFLEX crediteert.

d) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter betaling van de door de opdrachtgever uit welken hoofde
ook verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een jongere factuur.

e) Reclames omtrent de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

f) Uitsluitend betalingen aan ARTIFLEX werken bevrijdend. Betalingen aan de werknemer(s) of het verstrekken van een
voorschot aan de werknemer(s) zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of
schuldvergelijking.

g) Met betrekking tot door de opdrachtgever aan ARTIFLEX te betalen bedragen kan de opdrachtgever zich niet beroepen op
verrekening. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichting jegens ARTIFLEX op te schorten.

h) In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen
de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij ARTIFLEX tevens recht heeft
op een direct opeisbare schadevergoeding tot een bedrag ter grootte van de resterende contracttermijnen indien de
overeenkomst niet was beëindigd.

i) Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is de
opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment
is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand
rekenende, over het bruto factuur bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 26: Automatische incasso
a) Op eerste verzoek van ARTIFLEX draagt de opdrachtgever (indien afgesproken) zorg voor betaling middels automatische
incasso. De opdrachtgever is alsdan gehouden een zodanig saldo op de betreffende rekening aan te houden, zodat de
verschuldigde bedragen middels incasso ook daadwerkelijk kunnen worden afgeschreven.

b) Door verstrekking van een machtiging tot automatische incasso verplicht de opdrachtgever zich af te zien van terugboeking,
storneren of het op andere wijze ongedaan maken van incassering door ARTIFLEX.

c) Gaat een opdrachtgever in weerwil van het vorenstaande toch over tot terugboeking, storneren of het ongedaan maken
van een automatische incassering door ARTIFLEX, dan is zij dientengevolge in verzuim en is zij verplicht alle schade die
dientengevolge zijdens ARTIFLEX ontstaat te vergoeden. Die schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal € 150,00
per dag onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade meer bedraagt dan genoemd
minimum.

Artikel 27: Opschortingsrechten
Indien opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden van ARTIFLEX is ARTIFLEX
gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien.


Artikel 28: Overmacht

a) ARTIFLEX is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan ARTIFLEX verleende opdrachten
indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen;
stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins
oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting,
ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte
uitvoering van de opdracht.

b) Zodra een in sub a genoemde omstandigheid zich voordoet, zal ARTIFLEX opdrachtgever daarvan mededeling doen.

c) Indien nakoming door ARTIFLEX tijdelijk onmogelijk is, is ARTIFLEX gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

d) In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de hiervoor sub b bedoelde mededeling de
overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van
opdrachtgever om aan ARTIFLEX te vergoeden het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht, zonder dat dit aan de
opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

Artikel 29: Auteursrechten
a) Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ARTIFLEX zich de rechten en bevoegdheden voor die
ARTIFLEX toekomen op grond van de Auteurswet.

b) De in het kader van de overeenkomst eventueel door ARTIFLEX tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures,
geschriften of (elektronische) bestanden blijven eigendom van ARTIFLEX, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan
derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 30: Geheimhouding
a) Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b) Indien ARTIFLEX op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie
aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ARTIFLEX zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ARTIFLEX
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op welke grond dan ook.

Artikel 31: Geschillen/Toepasselijk recht/Wijzigingen
a) Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting
de rechter in de vestigingsplaats van ARTIFLEX bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft ARTIFLEX het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

b) Op elke overeenkomst tussen ARTIFLEX en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

c) Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam en gelden voor
onbepaalde tijd.

d) Op overeenkomsten die reeds voor datum van depot van onderhavige algemene voorwaarden zijn gesloten, zijn deze
algemene voorwaarden direct van toepassing tenzij de aard van de wijzigingen in de resp. artikelen zich daar in redelijkheid
tegen verzet of de opdrachtgever daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.

e) Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of
aanvullingen aan partijen door ARTIFLEX.

ARTIFLEX B.V.
Buitendijks 53
3356 LX Papendrecht
tel: (078) 64 16 085
e-mail: administratie@artiflex.com
website: www.artiflex.com